Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisje Rady Gminy

Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy w tym celu powołuje komisje rewizyjną. 
W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady gminy. 
Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i występuje do rady gminy z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Komisja wykonuje również inne zadania w zakresie kontroli, zlecone przez radę gminy 
Komisja pracuje na podstawie rocznego planu pracy. Pracą komisji kieruje jej przewodniczący. Przewodniczącego, jego zastępcę oraz pozostałych członków komisji wybiera rada gminy.

Skład Komisji Rady Gminy - kadencja 2024-2029

1. Komisja Rewizyjna:

 1. Urszula Osipińska - przewodnicząca
 2. Jan Kowalik - członek
 3. Justyna Sikacka - członek
 4. Andrzej Wajs - członek                                                                         

działająca w zakresie: zadań określonych w art. 18a ust. 1, 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym.

2. Komisja Gospodarcza i Budżetu:

 1. Kamila Krzywicka  - przewodnicząca
 2. Lidia Gabryel- członek
 3. Daniel Kwiatkowski - członek
 4. Piotr Padamczyk - członek

działająca w zakresie: planowania gospodarczego i finansowego, budżetu, ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, gminnych dróg, ulic, placów, ochrony środowiska, wodociągów, kanalizacji.

3. Komisja Społeczna:

 1. Andrzej Gandziała - przewodniczący
 2. Zbigniew Buczkowski - członek
 3. Grzegorz Fornalik  - członek
 4. Mieczysław Imiołek  - członek
 5. Justyna Sikacka - członek
 6. Stanisław Zieliński - członek

działająca w zakresie: ochrony zdrowia, sportu, kultury fizycznej, turystyki, policji, ładu publicznego, przeciwdziałaniu patologiom społecznym, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury.

4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Jakub Tubek - przewodniczący
 2. Jan Kowalik  - członek
 3. Daniel Kwiatkowski - członek

działająca  w zakresie: zadań określonych w art. 18 b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.