Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prawo miejscowe

Prawo miejscowe - to rodzaj przepisów prawnych ustanawianych przez wojewodę lub organ samorządu terytorialnego (rady gmin, rady powiatów i sejmiki województw), na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie.

Upoważnienie do ich wydawania znajduje się albo w przepisach szczególnych ( np. prawie lokalowym, ustawie o utrzymaniu czystości w gminie, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych) albo ma charakter ogólny i jest zawarty np. w  art. 40 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. ,poz. 594 z późn. zm)

Organem uprawnionym do stanowienia aktów prawa miejscowego na obszarze Gminy Łambinowice jest Rada Gminy Łambinowicach.

Akty prawa miejscowego ustanawiane są  przez radę w formie uchwały.

Uchwały będące prawem miejscowym obowiązują na terenie jednostki samorządu terytorialnego, czyli dotyczą podmiotów i mieszkańców jednostki (gminy), regulują w sposób bezpośredni prawa i obowiązki mieszkańców oraz kształtują ich sytuację prawną.

Nie każda zatem uchwała jest aktem prawa miejscowego.

Do aktów prawa miejscowego zalicza się również przepisy porządkowe wydawane przez Radę Gminy.

Mogą być one wydawane w zakresie nie uregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.
W przypadku nie cierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać Wójt w formie zarządzenia, które musi być zatwierdzone na najbliższej sesji Rady. Tracą one moc w razie nieprzedstawienia ich na radzie lub odmowy zatwierdzenia. Rada określa termin utraty jego mocy obowiązującej.

Warunkiem wejścia w życie aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie (art.88 Konstytucji RP).

Tryb  i zasady ogłaszania aktów prawa miejscowego  określa ustawa z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. nr 88,poz. 449).

Akty prawa miejscowego z gminy Łambinowice ogłaszane są w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt określi termin dłuższy.

W uzasadnionych przypadkach akty te mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż 14 dni. Jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia wżycie aktu i zasady demokratycznego państwa nie stoją na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.

Z kolei przepisy porządkowe wchodzą w życie po upływie trzech dni od dnia ich ogłoszenia. W uzasadnionych przypadkach przepisy porządkowe mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż trzy dni. Jeżeli zwłoka w wejściu w życie przepisów mogłaby spowodować nieodwracalne szkody lub poważne zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, można zarządzić wejście w życie takich przepisów z dniem ich ogłoszenia.
Przepisy porządkowe ogłasza się w drodze obwieszczeń, a także w sposób zwyczajowo przyjęty (czyli poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminnym w Łambinowicach oraz na tablicach w sołectwach) lub w środkach masowego przekazu.

Urząd Gminy w Łambinowicach - samodzielne stanowisko ds. Organizacji i Kadr – I piętro (biuro nr 27) prowadzi zbiór przepisów prawa miejscowego (przepisów gminnych)  obowiązującego na terenie Gminy Łambinowice. Zbiór ten dostępny jest do powszechnego wglądu w siedzibie urzędu.

Z wykazem aktów prawa miejscowego oraz treścią tych aktów (przepisów gminnych) można zapoznać się na stronie internetowej.