Przejdź do treści strony WCAG

Przebudowa istniejącej przepompowni ścieków na tłocznię w miejscowości Łambinowice w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Nr 510094591-N-2020.pdf
PDFOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu NR 533633-N-2020 z dn.23.04.2020.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
ODTZałącznik nr 1 -Formularz oferty.odt
ODTZałącznik nr 2 - Oświadczenie dot.sepłnienia warunków udziału w postępowaniu.odt
ODTZałącznik nr 3 - Oświadczenie dot.przesłanek wykluczenia z postępowania.odt
ODTZałącznik nr 4a - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.odt
ODTZałącznik nr 4b - Oświadczenie o braku przynależności do żadnej grupy kapitałowej — kopia.odt
PDFZałącznik nr 5 - wzór umowy.pdf wraz z załącznikiem nr 1 i 2 do umowy

Załącznik nr 6- dokumentacja:
PDFProjekt wykonawczy.pdf
PDFZgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.pdf

PDFBIOZ_PW_Łambinowice.pdf
PDFDokumentacja geotechniczna.pdf
PDFProjekt techniczny.pdf

Warunki i Uzgodnienia:

PDFS22BW-419081613010.pdf
PDFS22BW-419081613011.pdf
PDFS22BW-419081613020.pdf
PDFS22BW-419081613021.pdf
Załączniki:

PDFTabela wycinek drzew.pdf
PDFZał. foto.pdf
Rysunki:

PDFPT-M.01.pdf
PDFPT-P.01.pdf
PDFPT-P.02.pdf
PDFPW_1E.pdf
PDFPW_2E.pdf
PDFPW-M.01.pdf
PDFPW-M.02.pdf
PDFPW-P.01.pdf
PDFPW-P.02.pdf
PDFPW-R.01.pdf
PDFPW-R.02.pdf
PDFPW-R.03.pdf
PDFPW-R.04.pdf

ODTZałącznik nr 7 - wykaz osób skierowanych do realizacji zadania.odt
ODTZałącznik nr 8 - wykaz wykonanych robót budowlanych — kopia.odt
ODTZałącznik nr 9- zobowiązania podmiotu innego.odt
Załącznik nr 10- przedmiar robót:

PDFPrzedmiar robót - branża elektryczna.pdf
PDFPrzedmiar robót - branża kanalizacyjna.pdf
Załącznik nr 11- Specyfikacja techniczna:

PDFSpecyfikacja techniczna - branża elektryczna 1.pdf
PDFSpecyfikacja techniczna - branża elektryczna 2.pdf
PDFSpecyfikacja techniczna - branża elektryczna 3.pdf
PDFSpecyfikacja techniczna - branża kanalizacyjna.pdf