Przejdź do treści strony WCAG

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro

Łambinowice, dnia 15 kwietnia 2020 r.

Znak: IZ.2600.3.2020

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro

  1. Opis przedmiotu zamówienia: Zakup sprzętu komputerowego w ramach grantowych środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ZDALNA SZKOŁA

  2. Wartość zamówienia netto 46 925,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tys. dziewięćset dwadzieścia pięć zł. 00/100) co stanowi kwotę 10 991,26 euro (słownie: dziesięć tys. dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden euro 26/100) brutto 57 717,75 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tys. siedemset siedemnaście złotych 75/100)

  3. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: brutto 60 000.00 zł (słownie: sześćdziesiąt tys. zł. 00/100)

  4. W dniu 6 kwietnia 2020 r. zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (https://bip.lambinowice.pl/1059/23/zakup-sprzetu-komputerowego-w-ramach-grantowych-srodkow-programu-operacyjnego-polska-cyfrowa-zdalna-szkola.html) zapytanie ofertowe.

  5. Zapytanie ofertowe skierowano również e-mail'em.

  6. W wymaganym terminie wpłynęło 18 ofert. Szczegółowe zestawienie w załączniku do niniejszego protokołu.

  7. W przeprowadzonym postępowaniu wybrano ofertę nr 4 złożoną przez KOMBIT PLUS sp. z o.o. Sp. k., 61-612 Poznań, ul. Migdałowa 60, jako najkorzystniejszą spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym.

  8. Protokół sporządził/a: Marek Woźniak

  9. Protokół o udzielenie zamówienia na podstawie przyjętej oferty cenowej zatwierdził: Jerzy Rosiński - z-ca Wójta Gminy Łambinowice

Link do pełnej treści protokołu: PDFProtokół z postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro na zakup sprzętu komputerowego w ramach grantowych środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ZDALNA SZKOŁA