Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup sprzętu komputerowego w ramach grantowych środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ZDALNA SZKOŁA

Łambinowice, dnia 6.04.2020 r.

Znak: IZ.2600.3.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający: Gmina Łambinowice
zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup sprzętu komputerowego w ramach grantowych środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ZDALNA SZKOŁA.

1.  Przedmiot zamówienia:
W ramach grantu zamierza się zakupić laptopy do nauki na odległość uczniów i zdalnej pracy nauczycieli w ilości i o parametrach podanych poniżej.

Lp. sprzęt Minimalne parametry Planowana Ilość sztuk
  Laptop dla ucznia

Parametry minimalne:
Procesor; Intel Core i3 (8 generacji)
RAM;  4 GB
Dysk twardy: 256 GB
Karta graficzna; wbudowana np. Intel HD Graphics
Kamera i mikrofon; wbudowane

Ekran; 15,6”
Klawiatura; QWERTY
Porty USB; x 3 (najlepiej po prawej stronie) 
Łączność; wbudowana karta WiFi  i port 1Gibit
System operacyjny; Windows 10
Gwarancja; 24 miesiące

20 szt.
  Laptop
dla nauczyciela
Parametry minimalne:
Procesor; Intel Core i5
RAM;  8 GB
Dysk twardy: 320 GB
Karta graficzna; wbudowana np. Intel HD Graphics
Kamera i mikrofon; wbudowane
Ekran; 15,6”
Klawiatura; QWERTY
Porty USB; x 3 (najlepiej po prawej stronie) 
Łączność; wbudowana karta WiFi  i port 1Gibit
System operacyjny; Windows 10
Gwarancja; 24 miesiące
5 szt.

 W związku z zakwalifikowaniem na potrzeby projektu Gminy Łambinowice do III kategorii jst. ilość środków przeznaczonych na ten cel jest ściśle określona. Oferta, której całkowita kwota przekroczy środki otrzymane w ramach grantu zostanie odrzucona. Oferowany sprzęt winien być sprzętem nowym.

2. Termin realizacji zamówienia:
Oczekiwany termin realizacji zamówienia to 8 maja 2020 r. Szybszy termin realizacji jest jednym z kryteriów oceny ofert.

3. Okres gwarancji:
Zgodnie z wytycznymi projektu ZDALNA SZKOŁA okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące.

4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: 
Do oceny ofert będą miały zastosowanie następujące kryteria:
1.    Najkorzystniejszy współczynnik efektywności cenowej, 
rozumiany jako iloraz zaoferowanej całkowitej wartości zamówienia przez 25 - ilość sztuk laptopów – kryterium 70% (im niższy współczynnik tym wyższa ilość punktów z tego kryterium),
2.    Parametry techniczne wyższe od podanych minimalnych – kryterium 10%,
3.    Aspekty społeczne polegające na zaoferowaniu przez oferenta dodatkowych bezpłatnych elementów wyposażenia lub akcesoriów ułatwiających naukę i pracę na odległość (np. słuchawki, myszki, oprogramowanie, itp.) - kryterium 10%,
4.    Termin wykonania zamówienia krótszy niż 30 kwietnia 2020 r. - kryterium 10%,

5. Sposób przygotowania oferty:
Zamawiający nie narzuca wzoru oferty, może być ona przygotowana tak jak robi to oferent zwyczajowo. Należy sporządzić ją w formie pisemnej, w języku polskim.
Oferta powinna zawierać następujące informacje:
- nazwę, adres, NIP i dane kontaktowe oferenta,
- ilość oferowanych sztuk laptopów dla ucznia i ilość dla nauczyciela,
- wartość całkowitą oferty razem; netto i brutto,
- parametry oferowanych laptopów, jeśli są wyższe od wskazanych minimalnych,
- dodatkowo, bezpłatnie oferowane elementy lub akcesoria, jeśli są oferowane,
- terminie wykonania zamówienia,
oraz podpis lub imię i nazwisko osoby upoważnionej do jej złożenia.

6.Warunki udziału w postępowaniu 
W postępowaniu mogą brać udział wszyscy oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu z możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1 ustaw PZP. Złożenie oferty jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu.
Postępowanie może zostać unieważnione w przypadku braku akceptacji wniosku lub nie podpisania umowy o przyznanie środków na cel niniejszego zamówienia. 

7. Miejsce i termin złożenia oferty 
Oferty należy złożyć w terminie do 14 kwietnia 2020 r. na adres: Urząd Gminy Łambinowice, ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice, lub na skrzynkę ePUAP Urzędu Gminy Łambinowice, lub e-mailem na adres ug@lambinowice.pl, lub zeao@center.net.pl.

8. Oferent, któremu zostanie udzielone zamówienie otrzyma wynagrodzenie po przekazaniu sprzętu na podstawie faktury VAT  w  terminie 14 dni od jej wystawienia.

9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami 
Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są;
 Pan Marek Woźniak – 
pracownik UG Łambinowice, tel. 774311300 w. 218, e-mail; it@lambinowice.pl,
i Pani Anna Pędziwiatr – 
Dyrektor ZEAO w Łambinowicach, tel. 774311300 w. 208, e-mail; zeao@center.net.pl

Treść dokumentu: PDFZakup sprzętu komputerowego w ramach grantowych środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ZDALNA SZKOŁA (870,49KB)