Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Wszystkie dostępne informacje o działalności OPS oraz o prowadzonych sprawach znajdują się pod następującymi linkami:

Biuletyn Informacji Publicznej

Oficjalna strona WWW

Program Rodzina 500+

Adres:

ul. Tadeusza Zawadzkiego 33
48-316 Łambinowice
tel/fax (77) 4311 683

e-mail 

Kierownik: ELWIRA IBERAT

Godziny pracy:
- od poniedziałku do piątku: od godz. 7:00 do godz. 15:00


Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach jest jednostką organizacyjną wykonującą zadania pomocy społecznej w gminie. 
W ramach swej działalności Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie oraz zadania własne gminy, określone w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593)

Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje:

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenia na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenia na pobyt

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

 • przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń pracy socjalnej,
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w zakresie ustalonym ustawą.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowy należy:

 • opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
 • sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 • przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
 • opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
 • praca socjalna,
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,
 • tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
 • dożywianie dzieci,
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
 • kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
 • sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,
 • utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Do zadań własnych gminy należy:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
 • przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
 • podejmowanie innych działań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
 • współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy,
 • upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęska żywiołową lub ekologiczną,
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

Świadczenia z pomocy społecznej

Świadczenia z pomocy społecznej udzielanie są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Pomoc społeczna może być również udzielana z urzędu.

Osoby i rodziny ubiegające się o świadczenia pomocy społecznej musza spełniać kryteria wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

Przyznanie świadczeń następuje w formie decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łambinowicach.
Udzielanie świadczeń w postaci pracy socjalnej i poradnictwa, a także przyznanie biletu kredytowanego nie wymagają wydania decyzji administracyjnej.

Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, z wyjątkiem decyzji o odmowie przyznania biletu kredytowanego, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny.
Pracownik socjalny przeprowadzający rodzinny wywiad środowiskowy może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia.

Decyzje w sprawach świadczeń powinny być wydane w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łambinowicach, w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania.

Od dnia 1 stycznia 2005 r. do zakresu działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Łambinowicach należy również realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz.734, z późn. zm.)