Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony:"Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bielice.”PDFOgłoszenie o zamówieniu Nr 521956-N-2020 z dn.10.03.2020.pdf (192,56KB)
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (484,64KB)
ODTZałącznik nr 1 -Formularz oferty.odt (32,21KB)
ODTZałącznik nr 2 - Oświadczenie dot.sepłnienia warunków udziału w postępowaniu.odt (13,98KB)
ODTZałącznik nr 3 - Oświadczenie dot.przesłanek wykluczenia z postępowania.odt (14,14KB)
ODTZałącznik nr 4a - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.odt (14,56KB)
ODTZałącznik nr 4b - Oświadczenie o braku przynależności do żadnej grupy kapitałowej — kopia.odt (12,71KB)
PDFZał. nr 5 Projekt umowy z zał. nr 1 i 2 do umowy.pdf (381,68KB)
Załącznik nr 6 dokumentacja projektowa:

PDFPozwolenie na budowę Bielice.pdf (2,22MB)
PDFProjekt budowy drogi.pdf (497,41KB)
PDFzagospodarowanie terenu 1.pdf (280,40KB)
PDFzagospodarowanie terenu 2.pdf (1,33MB)
Rysunki:

PDFprofil podłużny.pdf (689,72KB)
PDFprzekrój A-A.pdf (279,07KB)
PDFprzekrój B-B.pdf (300,25KB)
PDFwidok ogólny wjazdu.pdf (315,68KB)

ODTZałącznik nr 7 - wykaz osób skierowanych do realizacji zadania.odt (13,86KB)
ODTZałącznik nr 8 - wykaz wykonanych robót budowlanych — kopia.odt (14,26KB)
ODTZałącznik nr 9- zobowiązania podmiotu innego.odt (8,33KB)
PDFZał. nr 10 - Przedmiar robót.pdf (334,11KB)
PDFZał. nr 11 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf (14,10MB)
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (526,09KB)

PDFOgłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (909,21KB)
PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 20.04.2020r..pdf (103,82KB)