kontrast
A+ A-
Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Gminy Łambinowice: lambinowice.pl
 Jednostki pomocnicze
Jednostki pomocnicze
Jednostki pomocnicze Gminy Łambinowice -
sołectwa

Sołectwo tworzy rada gminy w formie uchwały, na zasadach określonych w statucie gminy.

Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:

 • nazwę i obszar jednostki pomocniczej,
 • zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
 • organizację i zadania organów jednostek pomocniczych,
 • zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,
 • zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.

Organami sołectwa, wybieranymi na okres kadencji są:

 • sołtys, jako organ wykonawczy sołectwa,
 • rada sołecka, jako organ wspomagający działalność sołtysa.
 • Kadencja trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
 • Nadzór nad działalnością sołectw sprawuje rada gminy i wójt.

Na terenie Gminy Łambinowice znajduje się 13 sołectw, w których funkcję sołtysów wybranych na okres obecnej kadencji pełnią:

 1. Bielice - Duda Zenon,
 2. Budzieszowice - Gończowska Lidia,
 3. Drogoszów - Dworak Roman,
 4. Jasienica Dolna - Barcik Brygida,
 5. Lasocice - Gucwa Andrzej,
 6. Łambinowice - Czarnecka Agnieszka,
 7. Malerzowice Wielkie - Jarosz Hanna,
 8. Mańkowice - Albrycht Krzysztof,
 9. Okopy - Czarnecka Małgorzata,
 10. Piątkowice - Maduzia Gabriela,
 11. Sowin - Szelwach Urszula,
 12. Szadurczyce - Kołodziej Joanna,
 13. Wierzbie - Wołczko Janusz.
 

Opublikowane przez: Wioletta Wilk | Data wprowadzenia: 2016-06-16 14:54:21 | Data modyfikacji: 2017-02-09 08:43:04.
Data wprowadzenia: 2016-06-16 14:54:21
Data modyfikacji: 2017-02-09 08:43:04
Opublikowane przez: Wioletta Wilk
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
Wójt Gminy
mgr Tomasz Karpiński
Kontakt:
Tel: (77) 4-311-300
Fax: (77) 4-311-346
e-mail: ug@lambinowice.pl
Uwagi do wykonawcy: sekretariat@szulc-efekt.pl