kontrast
A+ A-
Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Gminy Łambinowice: lambinowice.pl
 Nabór na wolne stanowisko
Nabór na wolne stanowisko
Referent ds.ewidencji ludności i dowodów
osobistych.

Ogłoszenie o naborze

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - druk

Kwestionariusz osobowy - druk

Informacja o ilości kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogoszeniu o naborze.

Ogłoszenie o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Wioletta Wilk | Data wprowadzenia: 2018-06-06 11:58:11.
Referent d/s zamówie publicznych

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referenta na samodzielnym stanowisku d/s zamówień publicznych

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na referenta na samodzielnym stanowisku ds. zamówień publicznych

Ogłoszenie o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Marek Woźniak | Data wprowadzenia: 2018-01-29 15:00:08 | Data modyfikacji: 2018-02-26 14:05:44.
Stanowisko Kasjer - księgowy w Zakładzie
Gospodarki Komunalnej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kasjer - księgowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łambinowicach

Lista kandydatow spelniajacych wymogi formalne

Ogłoszenie o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Marek Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-12-29 10:45:45 | Data modyfikacji: 2018-01-29 15:14:31.
Stanowisko referenta w Referacie Finansowym

Wójt Gminy Łambinowice ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko referenta w referacie finansowym Urzędu Gminy w Łambinowicach

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na referenta w referaci finansowym Urzędu Gminy w Łambinowicach

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Łambinowicach

 

Opublikowane przez: Marek Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-02-10 07:54:07 | Data modyfikacji: 2018-01-29 15:19:47.
Podinspektor d/s finansowych w Referacie Finasowym

Wójt Gminy Łambinowice ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Łambinowicach.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Łambinowicach.

Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Łambinowicach

 

Opublikowane przez: Marek Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-09-13 12:13:41 | Data modyfikacji: 2018-01-29 15:18:35.

ZARZĄDZENIE Nr 12/2009 
WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE 
z dnia 28 SIERPNIA 2009 r. 
 
w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Łambinowicach

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  art.11 ustawy  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458)  zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzam regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Łambinowicach w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia. 
  2. Niniejsze zarządzenie ma odpowiednie zastosowanie również w razie prowadzenia naboru na wolne stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych gminy, o których mowa w art.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458).

§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3.  Traci moc Zarządzenie Nr 9/2008 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 9 maja 2008r. w sprawie wprowadzenia: „Regulaminu naboru pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Łambinowicach”.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-20 15:22:57 | Data modyfikacji: 2016-06-20 15:25:45.
Data wprowadzenia: 2016-06-20 15:22:57
Data modyfikacji: 2016-06-20 15:25:45
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
Wójt Gminy
mgr Tomasz Karpiński
Kontakt:
Tel: (77) 4-311-300
Fax: (77) 4-311-346
e-mail: ug@lambinowice.pl
Uwagi do wykonawcy: sekretariat@szulc-efekt.pl