kontrast
A+ A-
Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Gminy Łambinowice: lambinowice.pl
 Planowanie przestrzenne
Planowanie przestrzenne

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy do zadań własnych gminy.
Studium określa politykę przestrzenną gminy oraz zasady zagospodarowania przestrzennego gminy.
W planach zagospodarowania przestrzennego ustala się przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określa sposoby zagospodarowania przestrzennego i warunki zabudowy terenu, uwzględniając zapisy studium oraz odrębne przepisy.
Uchwalanie studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu ich zgodności z ustaleniami studium należy do wyłącznej kompetencji rady gminy.
Zmiana studium lub planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane.

Obwieszczenie - wydanie decyzji w spr. ośw. ulicznego w Malerzowiccah Wlk.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-22 08:59:07.
Informacje opublikowane przed dniem 18.07.2016 r.

Poniżej znajduje się lista informacji opublikowanych przed dniem 18.07.2016 r. pozostałe informacje znajdują się w ARCHIWUM.

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach w sprawie budowy obiektu sportowo-rekreacyjnego w Bielicach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę obiektów rekreacyjno-sportowych w Bielicach - dz.nr 611/3

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łambinowice w rejonie ulicy Obozowej

Obwieszczenie o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr ewid. 434 zlokalizowanej we wsi Sowin

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Bielice

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-22 09:10:34 | Data modyfikacji: 2016-07-18 12:45:56.
Informacje publikowane po dniu 18.07.2016 r.

ROK 2016, 2017

 

Opublikowane przez: Marek Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-08-31 09:28:35 | Data modyfikacji: 2017-04-06 09:40:05.
 

Opublikowane przez: Wioletta Wilk | Data wprowadzenia: 2017-06-23 12:54:50 | Data modyfikacji: 2017-04-06 09:40:05.

Zobacz:
   Rok 2016
   Rok 2017
Data wprowadzenia: 2017-06-23 12:54:50
Opublikowane przez: Wioletta Wilk
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
Wójt Gminy
mgr Tomasz Karpiński
Kontakt:
Tel: (77) 4-311-300
Fax: (77) 4-311-346
e-mail: ug@lambinowice.pl
Uwagi do wykonawcy: sekretariat@szulc-efekt.pl