Gmina Łambinowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/8/2019
WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE
z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 13 ust. 1, 2, 3 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.450 ze zm.)

§2. Regulamin konkursu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§4. Wykonanie Zarządzenia powierzam pracownikowi Referatu Spraw Obywatelskich ds. organizacji pozarządowych Urzędu Gminy Łambinowice

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                  

 Wójt Gminy Łambinowice
 /-/ Tomasz Karpiński

 

PDFZałącznik nr 1 - Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
PDFZałącznik nr 2 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 

Metryczka
 • wytworzono:
  28-01-2019
  przez: Marek Woźniak
 • opublikowano:
  28-01-2019 15:45
  przez: Marek Woźniak
 • zmodyfikowano:
  28-01-2019 15:50
  przez: Marek Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łambinowice
  odwiedzin: 527
Dane adresowe:

Gmina Łambinowice
48-316 Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4 311 300
fax: 77 4 311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl
strona www: www.lambinowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×