Gmina Łambinowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE NR 0050/4/2019
WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE
z dnia 9 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

 

       Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych, określonych w „Rocznym Programie współpracy Gminy Łambinowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019”, w składzie:

 1. Ewa Drozd – Przewodnicząca Komisji
 2. Elwira Iberat – członek Komisji
 3. Katarzyna Byra – członek Komisji
 4. Agnieszka Krzyżanowska – członek Komisji.

§ 2. Komisja Konkursowa, o której mowa w § 1, stosuje przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zarządzenie nr 0050/163/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 21 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na 2019 r.

§ 3. Nadaję regulamin pracy powołanej wyżej Komisji, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Komisja Konkursowa dokona oceny ofert wg zasad i w trybie określonym w ww. zarządzeniu w terminie do dnia 31 stycznia 2019  roku.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                   

Wójt Gminy Łambinowice
/-/ Tomasz Karpiński

 

Załącznik
do zarządzenia nr 0050/4/2019
Wójta Gminy Łambinowice
z dnia 9 stycznia 2019 r.

REGULAMIN PRACY

Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na 2018r.

§ 1.

 1. Wójt powołuje Komisję konkursową do oceny ofert liczącą 4 członków i ustala jej skład osobowy.
 2. W posiedzeniach Komisji konkursowej musi uczestniczyć co najmniej 3 członków składu Komisji.
 3. W ocenie danej oferty nie mogą brać udziału członkowie Komisji konkursowej w jakikolwiek sposób związani z oferentem.
 4. Komisja konkursowa może zaprosić do uczestnictwa osobę z głosem doradczym, która posiada specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań podlegających konkursowi.

§ 2.

 1. Komisja konkursowa podczas oceny oferty stosuje kryteria wyszczególnione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i w  Rocznym programie współpracy Gminy Łambinowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. Szczegółowe kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert zostały określone w zarządzeniu nr 0050/163/2019 Wójta Gmina Łambinowice z dnia 21 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizację pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
 2. Do każdej opiniowanej oferty Komisja konkursowa powinna załączyć formularz formalnej i merytorycznej oceny oferty.
 3. Ostateczny wybór najkorzystniejszej oferty należy do Wójta Gminy Łambinowice.
 4. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostają w aktach Urzędu Gminy w Łambinowicach i nie będą zwracane oferentowi, ani w trakcie procesu zlecania realizacji zadania, ani po jego zakończeniu.

§ 3.

Informacje o złożonych wnioskach oraz o odmowie lub udzielonej dotacji na realizację zadania publicznego będą podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.lambinowice.pl w zakładce pożytek publiczny i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łambinowice.

§ 4.

Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Wójt Gminy Łambinowice
/-/ Tomasz Karpiński

Metryczka
 • wytworzono:
  10-01-2019
  przez: Marek Woźniak
 • opublikowano:
  10-01-2019 11:41
  przez: Marek Woźniak
 • zmodyfikowano:
  10-01-2019 12:06
  przez: Marek Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łambinowice
  odwiedzin: 662
Dane adresowe:

Gmina Łambinowice
48-316 Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4 311 300
fax: 77 4 311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl
strona www: www.lambinowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×