Gmina Łambinowice Biuletyn Informacji Publicznej

Jednostki pomocnicze (sołectwa)

Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze. Jest samodzielna w decydowaniu, bowiem nie ma takiego obowiązku. Jeżeli jednak podejmie decyzję o utworzeniu jednostek pomocniczych, to powinna dokonać tego w trybie przewidzianym w ustawie o samorządzie gminnym.

Sołectwo tworzy rada gminy w formie uchwały, na zasadach określonych w statucie gminy.

Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:

 • nazwę i obszar jednostki pomocniczej,
 • zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
 • organizację i zadania organów jednostek pomocniczych,
 • zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,
 • zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.

Organami sołectwa, wybieranymi na okres kadencji są:

 • sołtys, jako organ wykonawczy sołectwa,
 • rada sołecka, jako organ wspomagający działalność sołtysa.
 • Kadencja trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
 • Nadzór nad działalnością sołectw sprawuje rada gminy i wójt.

Na terenie Gminy Łambinowice znajduje się 13 sołectw, w których funkcję sołtysów wybranych na okres kadencji 2019-2024 pełnią:

 1. Bielice - Zenon Duda
 2. Budzieszowice - Kamila Krzywicka
 3. Drogoszów - Roman Dworak
 4. Jasienica Dolna - Brygida Barcik
 5. Lasocice - Andrzej Gucwa
 6. Łambinowice - Agnieszka Czarnecka
 7. Malerzowice Wielkie - Jadwiga Opalony
 8. Mańkowice - Wojciech Lewandowski
 9. Okopy -  Małgorzata Czarnecka
 10. Piątkowice - Gabriela Maduzia
 11. Sowin - Urszula Szelwach
 12. Szadurczyce - Eugenia Wilkiewicz -Gładysz
 13. Wierzbie -  Jan Wawryk
Metryczka
 • wytworzono:
  14-11-2018
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  14-11-2018 12:11
  przez: Administrator Strony
 • zmodyfikowano:
  26-02-2019 13:08
  przez: Wioletta Wilk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łambinowice
  odwiedzin: 3445
Dane adresowe:

Gmina Łambinowice
48-316 Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4 311 300
fax: 77 4 311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl
strona www: www.lambinowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×