Gmina Łambinowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Jednostki pomocnicze (sołectwa)

Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze. Jest samodzielna w decydowaniu, bowiem nie ma takiego obowiązku. Jeżeli jednak podejmie decyzję o utworzeniu jednostek pomocniczych, to powinna dokonać tego w trybie przewidzianym w ustawie o samorządzie gminnym.

Sołectwo tworzy rada gminy w formie uchwały, na zasadach określonych w statucie gminy.

Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:

 • nazwę i obszar jednostki pomocniczej,
 • zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
 • organizację i zadania organów jednostek pomocniczych,
 • zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,
 • zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.

Organami sołectwa, wybieranymi na okres kadencji są:

 • sołtys, jako organ wykonawczy sołectwa,
 • rada sołecka, jako organ wspomagający działalność sołtysa.
 • Kadencja trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
 • Nadzór nad działalnością sołectw sprawuje rada gminy i wójt.

Na terenie Gminy Łambinowice znajduje się 13 sołectw, w których funkcję sołtysów wybranych na okres obecnej kadencji pełnią:

 1. Bielice - Duda Zenon,
 2. Budzieszowice - Gończowska Lidia,
 3. Drogoszów - Dworak Roman,
 4. Jasienica Dolna - Barcik Brygida,
 5. Lasocice - Gucwa Andrzej,
 6. Łambinowice - Czarnecka Agnieszka,
 7. Malerzowice Wielkie - Jarosz Hanna,
 8. Mańkowice - Albrycht Krzysztof,
 9. Okopy - Czarnecka Małgorzata,
 10. Piątkowice - Maduzia Gabriela,
 11. Sowin - Szelwach Urszula,
 12. Szadurczyce - Kołodziej Joanna,
 13. Wierzbie -  od 1 listopada brak
Metryczka
 • wytworzono:
  14-11-2018
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  14-11-2018 12:11
  przez: Administrator Strony
 • zmodyfikowano:
  20-11-2018 14:12
  przez: Marek Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łambinowice
  odwiedzin: 134
Dane adresowe:

Gmina Łambinowice
48-316 Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4 311 300
fax: 77 4 311 346
e-mail: ug@lambinowice.pl
strona www: www.lambinowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×